Islandský model prevencie. Kontext a vývoj.

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia dosahoval Island podľa prieskumov ESPAD (European School Project on Alcohol and Drugs) pomerne vysoké čísla mladistvých, ktorí užívali alkohol, tabak a iné škodlivé drogy. V roku 1999 bola na Islande miera denného fajčenia tabaku medzi mládežou 9. ročníkov 56 % oproti v priemere 29% v Európe. Pomer opitých za posledných 12 mesiacov bol na Islande 56 % oproti 52 % v Európe.  15 %  mladistvých na Islande uviedlo, že užilo kanabisové látky, podobne ako v iných častiach Európy.

Dlhé roky dovtedy Island využíval klasické metódy prevencie užívania návykových látok ako individuálne a školské inštruktážne a edukačné programy s cieľom vzdelávať mladých ľudí alebo ich odradiť od skúšania návykových látok.

Využitím výsledkov globálneho výskumu, ako aj lokálneho pozorovania individuálnych a spoločenských faktorov, ktoré prispievajú k pravdepodobnosti užívania návykových látok u adolescentov, vznikol islandský model primárnej prevencie. Na základe literatúry a vďaka informáciám ohľadom práce, ktorá sa urobila na Islande, bol za účelom odradenia mladých ľudí od užívania návykových látok navrhnutý nový prístup založený na spolupráci komunít. Dôraz sa kládol na to, aby si všetky relevantné zainteresované strany sadli spolu za jeden stôl s cieľom vybudovať sieť podpory, monitorovania a budovania možností pozitívneho rozvoja mládeže na úrovni miestnej komunity.

Čo je Planet Youth?

Planet Youth je program primárnej prevencie zameraný na celú populáciu a je navrhnutý tak, aby mal v komunitách dlhodobý vplyv na zníženie užívania návykových látok medzi mládežou. Metodika Planet Youth sa líši od tradičných metód, ktoré sa v prevencii často používajú. Namiesto zaužívaných diskusií s dospievajúcimi o faktoch a rizikách, ktoré sú spojené s požívaním alkoholu, tabaku a iných drog, Planet Youth nahliada na celú našu súčasnú spoločnosť ako na „pacienta“. Verí, že budovanie komunity, ktorá je schopná oddialiť nástup alkoholu, tabaku a iných drog do života mládeže, je účinným spôsobom ako z dlhodobého hľadiska znížiť riziko vážnych zdravotných problémov súvisiacich s užívaním návykových látok u mládeže.

Planet Youth spolupracuje s obcami, školami, komunitnými a mládežníckymi organizáciami a športovými klubmi na vytvorení prostredia pre naše deti, kde budú vystavené menšiemu riziku užívania návykových látok.

Oblasti intervencie

Prevencia užívania návykových látok u detí a dospievajúcich a prevencia rizík spojených s predčasným odchodom mladých ľudí zo školy sú rozhodujúce pre podporu zdravého vývoja. Úspešná prevencia sa dá dosiahnuť posilnením kľúčových ochranných faktorov a znižovaním rizikových faktorov, ktoré pôsobia v prostredí miestnej komunity mladých ľudí. Nedávne dôkazy v rámci výskumu zdravia detí a adolescentov naznačujú, že vybudovanie silnej komunity okolo detí je najzdravším a nákladovo najefektívnejším spôsobom ako zabezpečiť ich zdravšiu a lepšiu budúcnosť. Takáto úloha však vyžaduje čas, úsilie a vzájomný záväzok kľúčových zainteresovaných strán a zameranie pozornosti na štyri hlavné oblasti prostredia, v ktorom deti a dospievajúci žijú.

4 oblasti

Výskum ukázal, že u detí a dospievajúcich, ktorí sú obklopení pozitívnym prostredím v rámci štyroch hlavných oblastí, je oveľa menej pravdepodobné, že budú užívať alebo zvažovať užívanie legálnych alebo nelegálnych látok a že predčasne ukončia školskú dochádzku. Navyše, spôsob správania sa v jednej oblasti výrazne zvyšuje riziká spojené s ďalšími oblasťami. Napríklad u mladých ľudí, ktorí užívajú nelegálne drogy, je tiež väčšia pravdepodobnosť, že predčasne ukončia školskú dochádzku ako u tých, ktorí drogy neužívajú.

Predčasné ukončenie školskej dochádzky je obzvlášť problematické, keďže najspoľahlivejšími predpokladmi zdravia dospelých počas celého života sú dosiahnuté vzdelanie a socioekonomický status (SES), pričom SES sa vo veľkej miere predpovedá na základe dosiahnutého vzdelania.

Intervencie, ktoré úspešne oddialia nástup užívania návykových látok u adolescentov a povzbudia študentov, aby zostali v škole, prispievajú k ich zdraviu a pohode nielen v súčasnosti, ale aj v nasledujúcich desaťročiach.

Ako sú zapojené školy?

Základom tohto prístupu sú informácie o rizikových a ochranných faktoroch získané priamo od žiakov najčastejšie ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ anonymne prostredníctvom dotazníka realizovaného v priestoroch školy.

V rámci tohto dotazníka (asi 45 otázok) žiaci odpovedajú na otázky, ktoré súvisia s viacerými oblasťami ich života ako napr. rodina, vzťahy s ostatnými, zdravie a duševné zdravie, celkový pocit pohody, užívanie návykových látok, škola a štúdium, účasť na mimoškolských aktivitách, strava, šikanovanie, fyzická aktivita, hnev a správanie, sociálne siete či používanie počítača. Do ôsmych týždňov od zberu údajov Planet Youth Island vypracuje hodnotiace správy a doručí ich mestu a príslušnej škole.

Prečo sú dôležité dáta?

Dáta umožnia komunite porozumieť, v akej situácii sa aktuálne nachádza a prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany a zníženie rizikových faktorov a v konečnom dôsledku vytvorenie zdravšieho  prostredia  pre deti a mládež. Komunita sa môže napríklad rozhodnúť, že chce zvýšiť svoju účasť na mimoškolských aktivitách, aby sa takto znížila pravdepodobnosť rizikového správania. Rovnako sa komunita môže viac zamerať na prácu s rodičmi, aby obmedzila čas detí strávený bez dozoru, čo tiež môže prispieť k zníženiu rizika užívania návykových látok mladistvými.

S podporou Planet Youth a vďaka získaným údajom sa komunita môže lepšie zorientovať a rozhodnúť, ktoré aktivity budú mať najlepší vplyv na zdravie a pohodu mládeže.

Funguje Planet Youth?

Planet Youth pôvodne vyvinulo Islandské centrum pre sociálny výskum a analýzu (ICSRA) a je tiež známy ako Islandský model prevencie – prístup založený na teórii s preukázanou účinnosťou pri znižovaní užívania látok na Islande už viac ako 20 rokov. Pred zavedením tohto modelu prevencie mládež na Islande v roku 1998 vykazovala takmer najvyššie percento v užívaní alkoholu, tabaku a iných drog.

Prostredníctvom komunitného prístupu Island zlepšil kvalitu vzťahov medzi obyvateľmi a zároveň výrazne znížil užívanie návykových látok medzi mládežou. Od roku 2020 sú na najnižšom mieste v Európe.

Od svojho založenia ICSRA nadviazala aktívnu spoluprácu s medzinárodnými výskumnými tímami na univerzitách: Columbia University and Teachers College, New York; University of California, Irvine; Northwestern University, Chicago; Mount Sinai Medical Center, New York; King’s College, London; Karolinska Institute, Sweden; a National University of Ireland, Galway.

Materiály na stiahnutie:

Prvá správa zo zberu dát v meste Nitra:

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (súčasný NIVAM).